TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Trở thành tổ chức giáo dục  hàng đầu cung cấp chương trình chuyển tiếp cho hệ thống giáo dục tư thục.

SỨ MỆNH

Truyền cảm hứng cho sinh viên có niềm đam mê học tập

NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Cống hiến– cung cấp dịch vụ chất lượng trong tất cả các khía cạnh của quy trình truyền tải kiến thức

Trách nhiệm – Minh bạch và có trách nhiệm trong tất cả các khóa học và dịch vụ được cung cấp cho sinh viên.

Đáng tin cậy – Cung cấp các dịch vụ phù hợp, đáng tin cậy dựa theo các điều khoản và điều kiện của EduTrust.

Tinh thần khởi nghiệp – Thể hiện tinh thần khởi nghiệp mọi lúc để đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường.

VĂN HÓA

Dịch vụ chất lượng cho sinh viên.