Chính sách của trường

Hoàn tiền do không cung cấp khóa học:

DIMENSIONS sẽ thông báo cho sinh viên trong vòng ba (3) ngày làm việc sau khi có thông tin về bất kỳ điều nào sau đây:

(i) DIMENSIONS không bắt đầu Khóa học vào ngày khai giảng khoá học;

 

(ii) DIMENSIONS chấm dứt Khóa học trước ngày bắt đầu khóa học;

 

(iii) DIMENSIONS không hoàn thành Khóa học khi đến Ngày Hoàn thành khóa học

(iv) DIMENSIONS chấm dứt Khóa học trước Ngày Hoàn thành Khóa học;

(v) DIMENSIONS không đảm bảo rằng Sinh viên đáp ứng yêu cầu nhập học hoặc yêu cầu trúng tuyển theo quy định của tổ chức được nêu trong Chi tiết khóa học trong bất kỳ thời gian quy định nào được CPE quy định;

(vi) Visa sinh viên bị từ chối từ sở di trú ICA.

Sinh viên cần được thông báo bằng văn bản về việc sắp xếp việc học tập thay thế (nếu có), và cũng được hoàn lại toàn bộ Học phí và các khoản phí khác đã được thanh toán nếu sinh viên quyết định rút tiền, trong vòng bảy (7) ngày làm việc.

 

Hoàn phí do các lý do khác:

Nếu sinh viên rút khỏi khóa học vì bất kỳ lý do nào khác ngoài những lý do nêu trong (i) đến (vi), trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo rút tiền của Sinh viên, DIMENSIONS sẽ hoàn trả cho sinh viên số tiền dựa trên bảng hoàn lại tiền

 

Bảng hoàn học phí:

% của [số tiền học phí và các khoản phí khác được thanh toán]

 

Nếu nhận được thông báo rút tiền bằng văn bản của sinh viên
70% Nhiều hơn 14 ngày trước ngày bắt đầu khóa học

 

50% Trước nhưng không quá 14 ngày trước ngày bắt đầu khóa học

 

30% Sau nhưng không quá 7 ngày sau ngày bắt đầu khóa học

 

0%

 

 

 

 

 

 

Hơn 7 ngày sau ngày bắt đầu khóa học

 

Thời gian hoàn trả trong Thời gian đóng bang:

 

DIMENSIONS sẽ cung cấp cho sinh viên thời hạn đóng băng bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng được ký bởi cả hai bên

 

Sinh viên sẽ được hoàn trả phần trăm cao nhất (được nêu trong Bảng Hoàn tiền) của các khoản phí đã thanh toán nếu Sinh viên gửi thông báo xin ngưng học tại DIMENSIONS trong thời hạn đóng băng này, bất kể Sinh viên đã bắt đầu khóa học hay chưa.